ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
*ข้อมูล*กำหนดการทำงานการค้นคว้าอิสระ 1 และ 2 (IS 1 และ IS 2) ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

*สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนฯ วิชา "การค้นคว้าอิสระ 1 และ 2" ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ

1.การจัดพิมพ์ IS ให้จัดพิมพ์ตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ม.ธรรมศาสตร์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม พ.ศ.2556

2. Download แบบฟอร์มการขอสอบได้ที่ ลิงก์ไปยัง >CLICK...Download แบบฟอร์มขอสอบงานวิจัย© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์