ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
*ข้อมูล*โครงการบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ม.ธรรมศาสตร์ ได้เปิดโครงการบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ทำวิจัย หรือ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม

โดยทีมผู้ให้ปรึกษานำโดย รศ.ดร.กมล บุษบา และ ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล สำหรับ

โครงการนี้เป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนรูปแบบการให้บริการจะให้คำแนะนำในเรื่อง ดังต่อไปนี้

 • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
 • วางแผนงานวิจัยและออกแบบการทดลองเชิงสถิติ
 • การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประมวล
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAS,Minitab, และ SPSS หรือชนิดอื่นๆ
 • การอ่านผลลัพธ์จากโปรแกรมสำเร็จรูป
 • การเขียนรายงานและสรุปผลสถิติ

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

  โทรศัพท์ 02 564 4444 ต่อ 2102 กด 118 (รศ.ดร.กมล บุษบา)

  หรือทาง E-mail:kamon@mathstat.scit.tu.ac.th หรือ k_budsaba@hotmail.com • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์