ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
*ข้อมูล*Download คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับล่าสุด ปี 2556, คู่มือ TU e-Thesis ได้ที่นี่

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ.2556© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์