ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ ได้บรรจุ นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะสงค์ เป็นพนักงานเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โดยปฏิบัติงานประจำหน่วยการเงินและบัญชี ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557

นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะสงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) และระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์