ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
“New Normal or No Normal กระแสไทยในกระแสโลก” เสวนาวิชาการในวาระ 6 ทศวรรษแห่งทุนอานันทมหิดล

ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ “New Normal or No Normal กระแสไทยในกระแสโลก” ในวาระ 6 ทศวรรษแห่งทุนอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กล่าวเปิดพิธี ต่อด้วยการแสดงปาฐกถาหัวข้อ “60 ปี ทุนอานันทมหิดลกับแผนกธรรมศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ก่อนจะเริ่มการเสวนา ทั้งนี้มี ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมงานด้วย

“New Normal or No Normal กระแสไทยในกระแสโลก” เป็นการเสวนาในโครงการ 60 ปี ทุนอานันทมหิดล : ธรรมศาสตร์กับสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นเสวนาหลัก 2 ประการ ได้แก่ เรื่อง “New Normal ของอนาคตเศรษฐกิจไทย” โดย ดร. ประกิจ ณรงค์ตะณุพล : บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด , ดร.กิริฎา เภาพิจิตร : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) , ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และเรื่อง “New Normal : ภาษา การเรียนรู้ และเทคโนโลยี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ : วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มธ. , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรภา เทียมจรัส : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) , ดร. รัตนา แซ่เล้า : วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มธ. นอกจากการเสวนาแล้ว ภายในงานยังจัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการร่วมด้วย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์