ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ (symposium) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 39

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 39 เรื่อง "เส้นทางเศรษฐกิจไทย บนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09:00 – 16:45 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน)

งานสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้มี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Global Economic Prospect 2017”

โดย Shabih A. Mohib, Program Leader and Lead Economist, World Bank

หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอบทความ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • การนำเสนอในหัวข้อ “ผลของความผันผวนในภาคการเงินต่อเศรษฐกิจไทย”

  โดย ดร. ษิฌา ทับทิมพรรณ และ ดร. วศิน ศิวสฤษดิ์

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ร่วมเสวนาโดย ดร. วิภาวิน พรหมบุญ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • การนำเสนอในหัวข้อ “บทบาทของนโยบายการเงินในการจัดการความผันผวนทางเศรษฐกิจ”

  โดย ผศ.ดร. พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ และ ผศ.ดร. ธีรวุฒิ ศรีพินิจ

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ร่วมเสวนาโดย ดร. ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ บัณณรี ปัณณราช ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • การนำเสนอในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย: การเติบโตท่ามกลางความผันผวน"

  โดย ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ ดร. มณเฑียร สติมานนท์ ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร

  และ ดร. กิตติชัย แซ่ลี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ร่วมเสวนาโดย ดร. นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 • วงเสวนาสรุป “เมื่อเศรษฐกิจโลกผันผวน เศรษฐกิจไทยจะไปทางไหน?”

  ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด

  และดร. ดอน นาครทรรพ ธนาคารแห่งประเทศไทย

  ดำเนินรายการโดย ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์