ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 ม.ค.-15 มี.ค.60

มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2560 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

    สมัคร online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=65

  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์