ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟังการเสนอบทความเรื่อง “Total Factor Productivity Growth Decomposition of Rice, Cassava and Maize in Two Regions of Thailand”

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟังการเสนอบทความ


เรื่อง

“Total Factor Productivity Growth Decomposition of Rice,

Cassava and Maize in Two Regions of Thailand”


โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) Washington State University, U.S.A


ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 - 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์