ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี” บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี (Changing Thailand’s Future through Tax Reform A Synthesis from Thailand’s Policy Community on Taxation)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย (FES Thailand) และ สถาบันวิจัยเพิ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ขอเชิญร่วมงานสัมมนา


“เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี”: บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี

(Changing Thailand’s Future through Tax Reform:

A Synthesis from Thailand’s Policy Community on Taxation)


ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-11.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.00 - 9.20 น.      กล่าวเปิดงาน

                         โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพิ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

                         และ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


9.20 - 9.45 น.      หลักการในการปฏิรูประบบภาษีของประเทศไทย:บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้าน

                         ภาษี* โดย: ดร.ธร ปีติดล (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)


9.45 - 11.30 น.    วงเสวนา “การปฏิรูปภาษีเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ”

                         ร่วมเสวนาโดย: ดร.ฐิติมา ชูเชิด (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

                         ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

                         ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

                         และ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)*โครงการ “ชุมชนนโยบายด้านภาษี” (Policy Community on Taxation) มุ่งหมายสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่มีพลังจากรากฐานและการมีส่วนร่วม โดยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพลังทางสังคมจากภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านสภาพปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงระบบภาษีของประเทศไทย โครงการระดมสมองเพื่อสร้างชุมชนนโยบายด้านภาษีได้จัดเวทีระดมสมองทั้งหมด 6 ครั้งในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา โดยทำการพูดคุยถึงแง่มุมสำคัญต่างๆของระบบภาษีในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย การลดความเหลื่อมล้ำ การกระจายอำนาจ การสร้างความยั่งยืน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การขยายฐานภาษี และได้สังเคราะห์เนื้อหาจากการพูดคุยที่ผ่านมาทั้งหมดกลั่นกรองมาเป็นข้อเสนอทางนโยบายในการปรับปรุงระบบภาษีของประเทศไทย© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์