ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาบุคลากรภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเตรียมรับ AEC”

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาบุคลากรภายในคณะฯ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเตรียมรับ AEC” ซึ่งทางคณะฯได้เชิญ อาจารย์ ดร.บรรจบ ปิยะมาตย์ มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯได้ทราบความหมายของประชาคมอาเซียน (AEC) เตรียมพร้อมในการปรับตัว และรับมือสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆในกลุ่ม และเป็นการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเองอย่างมีวิสัยทัศน์ในการก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะฯทั้งจากวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิตเข้าร่วมรับฟังและทำกิจกรรม

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์