ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21) : วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จะจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษา (รุ่นที่ 20 และ 21) ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21) ~CLICK ~© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์