ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ท่านนายกและกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นักศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ประเภททุนเรียนดี
จำนวน 12 ทุน และทุนขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคภาษาไทย จำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 792,000 บาท โดยมี คณบดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

ทุนเรียนดี

       1.  นางสาวตะวัน เกี่ยวการค้า   ชั้นปีที่ 1

       2.  นายณัฐชนน โชติชัยนิรันดร   ชั้นปีที่ 1

       3.  นายไตรสรณ์ ถิรชีวานนท์   ชั้นปีที่ 1

       4.  นางสาวพจนา ชุนถนอม   ชั้นปีที่ 2

       5.  นางสาวกมลชนก จิตรีพิทย์   ชั้นปีที่ 2

       6.  นางสาวชนกกานต์ เมฆยงค์   ชั้นปีที่ 2

       7.  นางสาวพัชวรรณ บุญเลิศ   ชั้นปีที่ 3

       8.  นางสาวประภัสสร เตียวพานิชย์กิจ   ชั้นปีที่ 3

       9.  นายเจตวัฒน์ กุลแสงเจริญ   ชั้นปีที่ 3

       10.  นายก้องฉัตร ศุภศรี   ชั้นปีที่ 4

       11.  นายกตานนท์ ศรีมิ่งมงคลกุล   ชั้นปีที่ 4

       12.  นายนนท์ พฤกษ์ศิริ   ชั้นปีที่ 4

ทุนขยายโอกาสทางการศึกษา

       1.  นางสาวพสธร กาญจนกันติกะ   ชั้นปีที่ 1

       2.  นางสาวบุษกร โตวรรณศิริกำธร   ชั้นปีที่ 1

       3.  นางสาวพวงเพ็ชร หงษ์ดิลกกุล   ชั้นปีที่ 2

       4.  นายตระการ ไตรพิเชียรสุข   ชั้นปีที่ 2

       5.  นางสาวเจนจิราภรณ์ ศรีสุมาตย์   ชั้นปีที่ 3

       6.  นางสาวอรทัย อุปพงษ์   ชั้นปีที่ 3

       7.  นายบัณฑิต มาศรักษา   ชั้นปีที่ 3

       8.  นางสาวพรนภา กล้าหาญ   ชั้นปีที่ 4

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์