ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี”: บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี (Changing Thailand’s Future through Tax Reform: A Synthesis from Thailand’s Policy Community on Taxatio

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-11.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย (FES Thailand) และ สถาบันวิจัยเพิ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ“เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี”: บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี (Changing Thailand’s Future through Tax Reform: A Synthesis from Thailand’s Policy Community on Taxation) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีคณาจารย์ นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังกันอย่างคับคั่ง

โดยมีกำหนดการดังนี้

9.00 - 9.20 น.   

         กล่าวเปิดงาน

         โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพิ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

         และ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.20 - 9.45 น.   

         หลักการในการปฏิรูประบบภาษีของประเทศไทย:บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี*

          โดย: ดร.ธร ปีติดล (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

9.45 - 11.30 น.

         วงเสวนา “การปฏิรูปภาษีเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ”

         ร่วมเสวนาโดย: ดร.ฐิติมา ชูเชิด (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

         ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

         ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

         และ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

หากต้องการชมวิดีโองานสัมมนาย้อนหลัง สามารถรับชมได้ที่ https://youtu.be/BOlb_sGzZ7c© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์