ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการศึกษาปากอ่าวไทย: ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบ้านขุนสมุทรจีน

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ฝ่ายการนักศึกษาได้จัดโครงการศึกษาปากอ่าวไทย: ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวนกว่า 50 คน ร่วมเดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์ป้อมพระจุลจอมเกล้า ปืนเสือหมอบ :ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ปืนเสือหมอบได้ใช้ในการต่อสู้กับกองทัพเรือฝรั่งเศส เรือหลวงแม่กลอง : ซึ่งเคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งในรัชกาลที่ 8 และรัชการที่ 9 ร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา อีกทั้งศึกษาปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลและศึกษาวิถีชุมชนหมู่บ้านขุนสมุทรจีน ซึ่งผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานตลอดการทำกิจกรรม

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์