ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ the 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ the 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017 จัดโดย Humanitarian Affairs UK ระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560 ณ องค์กรสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยทางคณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 7 คน

หากนักศึกษาสนใจ สามารถดูรายละเอียดโครงการ ค่าใช้จ่าย และใบสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

และให้นักศึกษากรอกใบสมัครและมายื่นได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ และวิทยาเขตศูนย์รังสิต

หมายเหตุ: การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

รายละเอียดค่าสมัครในช่วง Late Bird

2.1 นักศึกษาเดี่ยว (ค่าใช้จ่ายเต็ม) อยู่ที่ประมาณ 34,700 บาท ต่อ คน

2.2 นักศึกษาสมัครเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป (รวมที่พักอาศัย) อยู่ที่ประมาณ 33,280 บาท ต่อ คน

2.3 นักศึกษาที่ไม่ประสงค์พักในโรงแรม อยู่ที่ประมาณ 24,520 บาท ต่อ คน

*** ค่าสมัครดังกล่าวนี้ได้ยกเว้นภาษี 7% ซึ่งทางองค์กรจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้

ในส่วนของวิธีการชำระเงิน หลังจากที่ทางคณะฯส่งใบสมัครไปให้ผู้จัดงาน นักศึกษาจะได้รับเอกสารยืนยันจากทางผู้จัดงาน เพื่อนำไปชำระค่าสมัคร ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันในการออกเอกสารยืนยัน

*สำหรับนักศึกษาโครงการ BE ที่สนใจสมัครเข้าร่วม ทางโครงการ BE มีทุนสนับสนุนบางส่วน ทุนละ 5,000 บาท จำนวนทั้งหมด 4 ทุน นักศึกษาที่ต้องการสมัครขอรับทุน ต้องเขียนข้อเสนอขอรับทุน พร้อมทั้งระบุชื่อโครงการ เหตุผลที่สมควรได้รับทุน และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อให้ทางโครงการพิจารณา โดยนักศึกษาสามารถมายื่นใบสมัครและข้อเสนอขอรับทุน ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์