ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
การประกวดบทความวิเคราะห์-วิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปีพ.ศ. 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก เข้าร่วมการประกวดบทความวิเคราะห์-วิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปีพ.ศ. 2560 โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์