ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
กำหนดการรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายงานตัวได้ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษยน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โครงการบัณฑิตศึกษา

ชั้น 5 สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติดังนี้

1) รายงานตัว : ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2) กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาคเช้า (9.00 - 12.00 น.)

- สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)

- สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (2 หลักสูตร)

- สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาคบ่าย (13.00 - 16.30 น.)

- สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทย)

3) เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ (ส่งมอบให้กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

- หนังสือรับรองจำนวน 2 ฉบับ (ให้อาจารย์ และ/หรือ หัวหน้างานของผู้สมัครรับรอง)

- สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ (กรณีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

- สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 1 ฉบับ (กรณีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ : สำนักทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : grad@econ.tu.ac.th

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์