ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสนอบทความ เรื่อง “Impact of Oil Price Shock in Developing Countries: A Case Study of Thailand”


เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น.ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสนอบทความ เรื่อง “Impact of Oil Price Shock in Developing Countries: A Case Study of Thailand” โดย ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ (สำเร็จการศึกษา Ph.D. in Regional Science, Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์มาเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์