ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการ “ Osaka 15th International Conference on “ Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2017

มื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายเจตสันต์ ชิตเดชะ และ นางสาวณัฐวรรณ พิทักษ์กชกร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการ “ Osaka 15th International Conference on “ Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2017” จัดขึ้นที่ Osaka International Convention Center ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) นายเจตสันต์ ชิตเดชะ

ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ "The Effect of Human Capital on Income in Thailand: A Spatial Effect Analysis"

โดยมี อาจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2) นางสาวณัฐวรรณ พิทักษ์กชกร

ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ "Productivity Spillover, FDI and Industrial Performance in Thailand: A Spatial Econometric Approach"

โดยมี อาจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์