ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนายุส บุญทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

นายธนายุส บุญทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จากวิทยานิพนธ์นิพนธ์เรื่อง "ผลของการเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างเพียงพอ ต่อผลิตภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรไทย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์