ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นายธนายุส บุญทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายธนายุส บุญทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จากวิทยานิพนธ์นิพนธ์เรื่อง "ผลของการเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างเพียงพอ ต่อผลิตภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรไทย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์