ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมสร้างองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กับคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

การลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน และสร้างองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน การวิจัยด้านแรงงาน โดยคณะเศรษฐศาสตร์จะให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ ตลอดจนร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านแรงงาน และพัฒนาการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่โดยให้สอดรับกับบริบทสังคมโลกในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมุ่งยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ สังเคราะห์วิจัย และข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายบนพื้นฐานความรู้ทางด้านสถิติ และเศรษฐศาสตร์แรงงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนาด้านแรงงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์