ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในงานสัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ "ฺฺBest Seminar Papers"


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในงานสัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ "ฺฺBest Seminar Papers" ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้


1. รางวัลชนะเลิศ

ผลงานวิชาการหัวข้อ "ปัจจัยกำหนดการเข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่: บทบาทของสถานการณ์การเมือง และการเป็นส่วนหนึ่งของ Mega FTA"

โดย 1. นางสาวพรชนก เทพขาม

      2. นางสาวธนาภรณ์ สำเภาทอง

      3. นายเฌอ จันทร์มาทอง

ผู้ควบคุมการสัมมนา รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์


2. รองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงานวิชาการหัวข้อ "VIX Index กับ การลงทุนในหลักทรัพย์และเงินกู้ยืมระหว่างประเทศ"

โดย 1. นายธีรพัฒน์ เขื่อนปัญญา

      2. นายประภัสส์ ปิยะวงศ์วัฒนา

      3. นายภัทรดนัย จตุพร

ผู้ควบคุมการสัมมนา ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์


3. รองชนะเลิศอันดับ 2

ผลงานวิชาการหัวข้อ "ผลกระทบของการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคีต่อการส่งออก : กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศจีนกับคู่ค้าในกลุ่ม ASEAN+3"

โดย 1. นายอรรณพ แจ่วิสอน

      2. นายนิพนธ์ ศรีวะสุทธิ์

      3. นางสาวรติกานต์ ประคาทอง

ผู้ควบคุมการสัมมนา ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์