ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ Thailand Scholarships (Year 2017) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เดินทางเข้าร่วมในฐานะคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ Thailand Scholarships (Year 2017) ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นเครือข่าย ASEA-UNINET โดยจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยในปีนี้ได้มีผู้สมัครทุนจากทั้ง 3 ประเทศ รวม 89 คน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์