ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต) ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต) ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคภาษาไทย และหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษของคณะฯ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์