ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 (The Eleventh National Conference of Economists) ซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 (The Eleventh National Conference of Economists) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์อีก 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยในปีนี้หัวข้อในการประชุมคือ “สืบสานพระราชปณิทาน เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เนื่องจากสถาบันการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ทั้ง 7 แห่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการใช้องค์ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และสืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ

ซึ่งมีกำหนดการดังต่อไปนี้

08.30 - 09.30 น.        ลงทะเบียน

09.30 - 09.45 น.        กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมฯ

                               โดย รศ. ดร. ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

                               (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

                                กล่าวรายงาน

                               โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม

                               (คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

09.45 - 10.30 น.        ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

                               โดย ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)

10.30 - 11.30 น.        เสวนาเรื่อง "เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

โดย คณบดีและผู้แทนของแต่ละสถาบันทั้ง 7 สถาบัน ดังมีรายนามต่อไปนี้

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวา จิตต์สงวน

    (อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

    2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี

    (อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์/ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

    3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ

    (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารึก สิงหปรีชา

    (รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

    5. รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์

    (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

    6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อารี วิบูลย์พงศ์

    (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

    7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม

    (คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

    ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร. ทองใหญ่ อัยยะวรากูล

    (รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

11.30 - 12.00 น.        พิธีมอบของที่ระลึก และพิธีมอบธงให้แก่เจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 (ซึ่งเจ้าภาพในครั้งต่อไป คือ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่

12.00 - 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.        นำเสนอบทความทางวิชาการ 7 กลุ่มย่อย ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ดังนี้

ประกอบไปด้วย หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบายการเงิน และการคลัง

        ประธานการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ ศรีพินิจ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

        อาจารย์ ดร. เบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

กลุ่มที่ 2 เศรษฐศาสตร์การเงิน

        ประธานการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน

        (คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

        อาจาย์ ดร. ษิฌา ทับทิมพรรณณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบัน องค์กรและธรรมาภิบาล

กลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

กลุ่มที่ 5 เศรษฐศาสตร์พัฒนา

กลุ่มที่ 6 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 7 เศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ

หมายเหตุ สามารถดูรายชื่อผู้นำเสนอและหัวข้อบทความวิชาการของแต่ละกลุ่มตามไฟล์เอกสารแนบ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์