ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ในระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2560


โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดสอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษาในระบบกลาง Admissions ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ คอมมอนรูม ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (คลิกดูแผนที่)

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัว และสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าว

โดยเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

1. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

2. ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) รหัส 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ

พร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

5. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบิดา, มารดาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

7. ข้อมูลประวัตินักศึกษา กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบด้านล่าง) และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์