ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสัมมนาอาจารย์ภายใน และภายนอกของคณะฯ


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดจัดงานสัมมนาอาจารย์ภายใน และภายนอกของคณะฯ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคาร Y ศูนย์รังสิต และระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอนันตศิลา วิลล่า บายเดอะซี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • -----------------

  วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

  13.00 - 16.00 น.  อภิปรายเรื่อง "แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 5 ปี และ 15 ปี"

 • -----------------

  วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

  07.30 - 08.30 น.  เตรียมตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนการเดินทาง

  08.30 - 11.30 น.  ออกเดินทางจากคณะเศรษฐศาสตร์ รังสิต และท่าพระจันทร์ ไปหัวหิน

  12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ โรงแรมอนันตศิลา วิลล่า บายเดอะซี หัวหิน

  13.00 - 17.00 น.  สัมมนาหัวข้อเรื่อง "แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 5 ปี และ 15 ปี"

  18.00 - 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็นภายนอกโรงแรม

 • -----------------

  วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

  07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า

  09.00 - 12.00 น.  สัมมนาหัวข้อเรื่อง"แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 5 ปี และ 15 ปี" (ต่อ)

  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 - 17.00 น.  สัมมนาหัวข้อเรื่อง"แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 5 ปี และ 15 ปี" (ต่อ)

  18.00 - 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม

 • -----------------

  วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

  07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า

  09.00 - 12.00 น.  สรุปผลการสัมมนา

  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  17.30 น.    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์