ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ผ่านมา โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษารหัส 58 ในงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

สามารถดูภาพเพิ่มเติมของกิจกรรมงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559>>ได้ที่นี่<<© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์