ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
กำหนดการทำการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เรื่อง ข้อกำหนด และกำหนดการทำการค้นคว้าอิสระ /วิทยานิพนธ์ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

หมายเหตุ

ดูคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล Template ในรูปแบบ Word ไปใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ที่

ลิงก์ไปยัง คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์