ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัฒน์นฤมล เดชขำ นักศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ที่ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัฒน์นฤมล เดชขำ นักศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ที่ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านนากอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (AN ECONOMIC VALUATION OF A COMMUNITY FOREST, IN BAN NA KOK, BO KLUEA DISTRICT, NAN PROVINCE, THAILAND) ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในวันที่ 20 มกราคม 2560

http://gs.rmu.ac.th/grc2017/

 • --------------------------

  ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559

  ชื่อวิทยานิพนธ์: การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านนากอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (AN ECONOMIC VALUATION OF A COMMUNITY FOREST, IN BAN NA KOK, BO KLUEA DISTRICT, NAN PROVINCE, THAILAND)

  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง

  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์