ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ภาพกิจกรรมชี้แจ้งกระบวนการ การจัดทำงานการคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษารหัส 59 (รุ่นที่ 20) ปีการศึกษา 2560: วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมชี้แจ้งกระบวนการ การจัดทำงานการคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษารหัส 59 (รุ่นที่ 20) ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ภาพกิจกรรมชี้แจ้งกระบวนการ การจัดทำงานการคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษารหัส 59 (รุ่นที่ 20) ปีการศึกษา 2560: วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

>~CLICK ~© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์