ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมจัดงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ในหัวข้อ Revitalizing Rural Development for Poverty Eradication in Asia ระหว่างวันที่ 1- 4 สิงหาคม 2560


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ในหัวข้อ Revitalizing Rural Development for Poverty Eradication in Asia ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 โดยความร่วมมือของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมและมานุษยวิทยา วิทยาลัยโลกคดีศึกษา และภาคีความร่วมมือได้ร่วมกันดำเนินการจัดงาน ณ โรงแรม Centara จ.อุดรธานี

คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ และอาจารย์ชล บุนนาค พร้อมด้วยนักวิจัย และบุคลากรจากคณะฯ และศูนย์ Pro Green เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการใน Panel Discussion I หัวข้อ Natural Resoursces, Environment and Energy ซึ่งมีรายชื่อผู้ร่วมอภิปรายดังนี้

  • ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง Mekong Institute (MI)
  • Dr. Saengroaj Srisawaskraisorn Climate Change Adaptation Specialist at USAID
  • Dr. Chris Oestereich, Expert in Solid Waste Management, School of Global Studies, TU
  • Dr. Hirouyuki Konums, Professor and the Director of Meiji ASEAN center, Meiji University, Japan

    และได้เข้าร่วมอภิปรายในส่วนของ Group session: Natural Resourses, Environment and Energy ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆในเอเชีย เพื่อหารือปัญหาที่แต่ละประเทศตระหนักและรวบรวมข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และนำไปเสนอต่อรัฐบาลในลำดับต่อไป

    นอกจากนี้ กลุ่มผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาศเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นเพื่อดูโครงการการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม อีกทั้งร่วมปลูกป่าชุมชน และลงพื้นที่ดูบ่อเก็บน้ำและแปลงปลูกพืช  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์