ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อแนะนำการใช้งานข้อมูล และการจัดการข้อมูลในระบบ intranet ระบบใหม่รวมถึงอบรมการแก้ไขเอกสาร Office ด้วย Drive plug-in for Microsoft Office


เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อแนะนำการใช้งานข้อมูล และการจัดการข้อมูลในระบบ intranet ระบบใหม่ ให้บุคลากรของคณะฯ เนื่องจากคณะฯมีการโอนย้ายระบบ Intranet จากระบบเดิมไปยังระบบของ Google รวมถึงอบรมการแก้ไขเอกสาร Office ด้วย Drive plug-in for Microsoft Office ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์