ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยาย 101 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยในภาคการศึกษานี้ มีนักศึกษาชาวต่างชาติมาจากหลากหลายประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งการจัดงานดังกล่าว อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายให้นักศึกษาทราบถึงข้อมูลของตารางเรียน และสิ่งที่นักศึกษาต่างชาติควรรู้ อาทิ กฎระเบียบ มธ. การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การเข้าห้องสอบ การแต่งกาย และวีซ่า อีกทั้งรับฟังบรรยายหัวข้อ Life Off Campus โดย Dr. Brian Patrick Kennedy ต่อด้วยการบรรยายจาก อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ เรื่องสิ่งที่นักศึกษาควรระวัง เช่น การขาดสอบ การไม่ส่งการบ้าน เป็นต้น จากนั้น ร่วมรับประทานอาหารว่าง และพบปะ Buddy นักศึกษาโครงการ BE อาสาพาเพื่อนนักศึกษาชาวต่างชาติเที่ยวชม-แนะนำคณะฯและมหาวิทยาลัย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์