ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดอบรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการเรียนรู้แบบใหม่ด้วย Massive Open Online Course (MOOC)


เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.45 -12.00 น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดอบรมหัวข้อ "การเรียนการสอนแบบ Active Learning และ การเรียนรู้แบบใหม่ด้วย Massive Open Online Course (MOOC)" ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่เปิดกว้างให้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบสื่อการสอนแบบวิดีโอ ตัวอย่างเช่น Youtube, Pinterest, Coursera, edX, Khanacademy และ ThaiMooc เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์และบุคลากรของคณะฯเข้าร่วม

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์