ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากรของคณะฯในหัวข้อ “สื่อใหม่(New Media)ในชีวิตประจำวัน: การประยุกต์ใช้ในการทำงาน: การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์”


เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากรของคณะฯในหัวข้อ “สื่อใหม่(New Media)ในชีวิตประจำวัน: การประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์” รวมไปถึงเทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (การเขียนข้อความ การสร้าง Content/ ภาพ หรือวีดีโอ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย วิธีการใช้โซเชียลมีเดียทั้งในชีวิตประจำวัน และการประยุกต์ใช้กับการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์) ซึ่งทางคณะฯได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ 2 ท่าน คือ อาจารย์พรรณวดี ประยงค์ และคุณจิรัฎธกรฐ์ บรรจงศิลป์ ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะฯเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์