ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 252,700 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา เป็นผู้รับมอบทุน ณ ห้องรับรอง ชั้น 28 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

ทั้งนี้ ทุนข้างต้นได้มอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีการศึกษา 2560 – 2561© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์