ประกวดราคา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกวดราคา : ประกาศประกวดราคา
ประกาศ สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ ตามรายการ

รถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูง ขนาด 15 ที่นั่ง (รถใหม่ป้ายแดง) พร้อมพนักงานขับรถ

ระยะเวลาเช่า 1 ปี จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยพัสดุ ชั้น ๓ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.econ.tu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๖๙๖-๖๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

(รายละเอียด ตามเอกสารแนบ)

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์