ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ระบบการลาเรียนโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

นักศึกษาที่ต้องการขอลาเรียน สามารถดำเนินการผ่านระบบ Google Documents ดังนี้

ลิงก์ไปยัง > เข้าสู่ระบบการลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 …CLICK..

หมายเหตุ:

ข้อปฏิบัติในการลาเรียน

(1) ขอให้นักศึกษาดำเนินการลาเรียนก่อนวันเรียนอย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ควรดำเนินการภายในวันศุกร์ (กรณีฉุกเฉินให้รีบดำเนินการทันที หลังจากที่สามารถดำเนินการได้)

(2) กรณีเข้าเรียนสาย 2 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง ,ขาดเรียนเกิน 4 ครั้ง/วิชา นักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบตามข้อบังคับ มธ.

ข้อควรระวัง

(1) การลาเรียนนั้น ถือเสมือนเป็นการขาดเรียน

(2) ข้อมูลการลาเรียน โครงการฯ จะสรุปส่งให้ผู้บรรยายประจำวิชาทราบ ก่อนวันสุดท้ายของการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบไล่© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์