ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ระบบการลาเรียน

โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ขอยกเลิกการลาเรียน โดยใช้แบบฟอร์มใบลาเรียน (MBE002) โดยจะเปลี่ยนเป็นการลาเรียนผ่านระบบ Google Documents แทน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

นักศึกษาที่ต้องการขอลาเรียน สามารถดำเนินการผ่านระบบ Google Documents ดังนี้

เข้าสู่ระบบการลาเรียนสำหรับนักศึกษารหัส 61 (รุ่นที่ 22) วิชาเสริมพื้นฐาน …CLICK..

เข้าสู่ระบบการลาเรียนสำหรับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 61 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 …CLICK..

หมายเหตุ:

ข้อปฏิบัติในการลาเรียน

(1) ขอให้นักศึกษาดำเนินการลาเรียนก่อนวันเรียนอย่างน้อย 1 วัน (กรณีฉุกเฉินให้รีบดำเนินการทันที หลังจากที่สามารถดำเนินการได้)

(2) กรณีเข้าเรียนสาย 2 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง ,ขาดเรียนเกิน 4 ครั้ง/วิชา นักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบตามข้อบังคับ มธ.

ข้อควรระวัง

(1) การลาเรียนนั้น ถือเสมือนเป็นการขาดเรียน

(2) ข้อมูลการลาเรียน โครงการฯ จะสรุปส่งให้ผู้บรรยายประจำวิชาทราบ ก่อนวันสุดท้ายของการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบไล่© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์