ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ระบบการลาเรียน

โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ขอยกเลิกการลาเรียน โดยใช้แบบฟอร์มใบลาเรียน (MBE002) โดยจะเปลี่ยนเป็นการลาเรียนผ่านระบบ Google Documents แทน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

นักศึกษาที่ต้องการขอลาเรียน สามารถดำเนินการผ่านระบบ Google Documents ดังนี้

(1) เข้าสู่ระบบการลาเรียนสำหรับนักศึกษารหัส 59 และรหัส 60 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 …CLICK..

(2) เข้าสู่ระบบการลาเรียนสำหรับนักศึกษารหัส 61 (รุ่นที่ 22) วิชาเสริมพื้นฐาน …CLICK..

หมายเหตุ:

ข้อปฏิบัติในการลาเรียน

(1) ขอให้นักศึกษาดำเนินการลาเรียนก่อนวันเรียนอย่างน้อย 1 วัน (กรณีฉุกเฉินให้รีบดำเนินการทันที หลังจากที่สามารถดำเนินการได้)

(2) กรณีเข้าเรียนสาย 2 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง ,ขาดเรียนเกิน 4 ครั้ง/วิชา นักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบตามข้อบังคับ มธ.

ข้อควรระวัง

(1) การลาเรียนนั้น ถือเสมือนเป็นการขาดเรียน

(2) ข้อมูลการลาเรียน โครงการฯ จะสรุปส่งให้ผู้บรรยายประจำวิชาทราบ ก่อนวันสุดท้ายของการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบไล่
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์