ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
แจ้งยืนยัน เข้ารับ/ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 มา ณ โอกาสนี้

ในการนี้ โครงการฯ ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ดังมีรายละเอียดตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมล์ของท่าน

หมายเหตุ

สำหรับมหาบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้ารับ/ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ทางโครงการฯ ทราบผ่านระบบได้ที่ >แจ้งยืนยันเข้ารับ/ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 ที่นี่

หรือ Scan QR code ด้านล่าง ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 จะขอบคุณยิ่ง

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์