ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
แนะนำอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ The Australian National University (ANU)

ห้องทำงาน 229 (วจ)

โทร 1705

e-mail: klounkaew@econ.tu.ac.th

ซึ่งได้มารายงานตัวปฏิบัติงานที่คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560


2. อาจารย์ วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร

สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ห้องทำงาน 258 (วจ)

โทร. 1716

e-mail: weerawat@econ.tu.ac.th

ซึ่งได้มารายงานตัวปฏิบัติงานที่คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560


3. อาจารย์ พลอย ธรรมาภิรานนท์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ณ University of London

(Master of Science in State, Society and Development)

ห้องทำงาน 650 (Y) โทร 6132

ห้องทำงาน 5 (อาคาร 60 ปี) โทร 2465

e-mail: ploy@econ.tu.ac.th

ซึ่งได้มารายงานตัวปฏิบัติงานที่คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560


4. อาจารย์ ธันย์ชนก นันทกิจ อาจารย์พิเศษ

สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ห้องทำงาน 230 (วจ)

โทร 1706

e-mail: tanchanok@econ.tu.ac.th

ซึ่งได้มารายงานตัวปฏิบัติงานที่คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์