ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำวิจัยในงานสัมมนา ณ มธ. ศูนย์รังสิต


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำวิจัยในงานสัมมนาเรื่อง The Effects of Demographic Changes on Monetary Policy in Thailand โดยอาจารย์ ธันย์ชนก นันทกิจ, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

และงานสัมมนาเรื่อง Foreign Workers in Thai Manufacturing:Trends, Patterns, and Implications for Domestic Wages โดย คุณภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร, นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(นานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้อง 424 อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต)

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์