ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานประชุมเชิงวิชาการ The 4th Trilateral Workshop in Economics: Applied Economics ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ร่วมจัดงานประชุมเชิงวิชาการ The 4th Trilateral Workshop in Economics: Applied Economics ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) และ Nanyang Technological University (NTU) ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 ซึ่งในปีนี้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CU) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. จัดที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. จัด ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อนึ่ง การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์