ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ "ประเทศไทยกับการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง" โดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้กำหนดจัดงานสัมมนาหัวข้อ "ประเทศไทยกับการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง" โดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร, อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ณ ห้องประชุม ศ.424Y (อ.ป๋วย) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(รังสิต) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์