ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"เกณฑ์การประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)” โดยเชิญคุณพยอม ครุสาตะ, ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์คุณภาพ (EdPEx) มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศ.424Y) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 ท่าพระจันทร์ (ผ่านระบบ conference) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการเริ่มใช้เกณฑ์นี้ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์