ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรีจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งนักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ของคณะฯ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานดังกล่าว

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์