ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวีระศักดิ์ ภัทรศักดิ์กำจร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ จากการประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์