ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนายวีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับคัดเลือกรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยานิพนธ์เรื่อง "การประเมินผลกระทบของนโยบาย เงินโอน แก้จน คนขยัน ต่ออุปทานแรงงานในประเทศไทย"

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์