ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
Meet the Director

โครงการบัณฑิตศึกษา ได้จัดงาน “Meet the Director” เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสะท้อนมุมมองการบริหารจัดการโครงการ และนำข้อคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุงการบริหารโครงการให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา และพัฒนาการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 66 คน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์